Рейдерам кінець! ВСІМ!!!

Інформація щодо результатів перевірок Державної інспекції навчальних закладів Національного авіаційного університету

Рейдерська команда Квита

З моменту створення Державної інспекції у плановому порядку навчальний заклад не перевірявся, проте здійснено три позапланові вибіркові виїзні перевірки Університету. Зокрема:

– з 30 червня по 08 липня 2015 року відповідно до листа в.о. ректора Харченка В. П.;

– з 23 по 27 червня 2014 року за зверненнями народних депутатів України Ар’єва В. І. та Бригинця О. М.;

– з 15 до 20 серпня 2013 р. за зверненням громадянина
Італльянцева  В. Д. від 12.08.2013.

Перевірки у 2014 та 2015 роках проводились за напрямами: виконання положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти; організація у навчальному закладі навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи; ефективність використання навчальним закладом педагогічного та науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів, забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери, у частині порушених у відповідних зверненнях питань. Перевірка у 2013 році проводилась з питання щодо фальсифікації результатів конкурсу вступників на юридичний факультет Університету.

У ході перевірки навчального закладу за зверненням Італльянцева В. Д.  порушень не встановлено. З’ясовано, що дочка заявника своєчасно не подала оригінали відповідних документів, в тому числі щодо наявності в неї пільг,  і, як наслідок, не була зарахована до Університету на навчання за кошти державного бюджету. При цьому, вона була зарахована на навчання за кошти державного бюджету до Київського національного університету культури і мистецтв.

У 2014 році у ході перевірки інформація щодо відчуження чи передачі в оренду, на думку заявників, великої кількості об’єктів нерухомого майна Університету не підтвердилася, про що комісії надано відповідні документи. При цьому встановлено, що у навчальному закладі не відповідали вимогам якісний та кількісний склад двох кафедр, у складі вченої ради були співробітники, які не працювали в Університеті на постійні основі; без проведення конкурсу приймались на роботу окремі науково-педагогічні працівники, мала місце багатопредметність викладання (понад п’ять дисциплін); невідповідність освіти окремих науково-педагогічних працівників дисциплінам викладання. Крім того, з декількох спеціальностей мало місце недотримання вимог щодо частки лекційних годин, які викладаються науково-педагогічними працівниками з вченими званнями та науковими ступенями, та щодо  кількості кваліфікаційних робіт на одного керівника. Також встановлено низку порушень та недоліків при  відрахування   студентів та у матеріально-технічному забезпеченні соціальної сфери навчального закладу. У ході анонімного анкетування студентів про відсутність у навчальному закладі хабарництва й посадових зловживань зазначили 71,7% респондентів.

Перевіркою Університету у 2015 році засвідчено, що зазначені вище недоліки на тих факультетах (інститутах), що перевірялись у 2014 році за  зверненнями народних депутатів України, усунуто, проте більшість аналогічних порушень і недоліків виявлено у 2015 році у роботі  інших факультетів та інститутів. Крім того, встановлено, що у навчальних планах, розроблених і затверджених для вступників 2015 року для ОКР «спеціаліст» та «магістр» (термін навчання 1 рік) з усіх спеціальностей не забезпечено можливість вибору студентами в обсязі, що становить не менш як 25% (не менше 15%) загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Навчальні плани галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для підготовки магістрів, за якими навчались студенти у 2014/2015 н. р. складені за застарілими галузевими стандартами та не враховували вимоги діючих з 01 вересня 2013 року галузевих стандартів. Станом на 08.06.2015 в Університеті діючим було Положення про організацію навчального процесу, затверджене ректором 10.09.1999 (за низкою пунктів згадане положення морально застаріле та не відповідало чинному законодавству). До складу вчених рад окремих навчально-наукових інститутів не входили студенти; до складу вченої ради інституту доуніверситетської підготовки входили особи, які працюють у підрозділі  на умовах сумісництва.

Крім того, шляхом аналізу документів та матеріалів розглянуто Державною інспекцією навчальних закладів звернення першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народного депутата України Співаковського О. В. від 18.04.2016 № 083/04 та колективне звернення науковців щодо, на їх думку, наявності у діяльності теперішнього керівництва НАУ порушень чинного законодавства.

За інформацією навчального закладу у період з 17.08.2015 до 01.04.2016 р. з Університету або з керівних посад звільнено понад  220 осіб, у тому числі 213 науково-педагогічних працівників, з них 199 осіб – за власним бажанням та у зв’язку із закінченням строку контракту або згодою сторін, троє –у зв’язку зі смертю, інші – у зв’язку з порушенням правил прийому на роботу або невиконанням посадових обов’язків. При цьому 11 осіб оскаржують своє звільнення у судовому порядку (Зарубінська І. Б., Полухін А .В., Любченко І. Г., Хращевський Р. В., Луцький М. Г., Козачок Я. В., Борсук П. С., Пунда О. В., Пузік С.О., Смерічевський С. Ф., Панченко Є. А.).

Також з’ясовано, що окремі з них вже виграли суди, однак протягом серпня 2015 – квітня 2016 року без порушень чинного законодавства змінено штатний розпис та проведено реорганізацію низки структурних підрозділів Університету, що фактично унеможливлює поновлення на роботі осіб, які оскаржують своє звільнення у зв’язку з відсутністю посад, з яких вони були звільнені.

Стосовно призначення проректорів навчального закладу з’ясовано, призначення на посади всіх нині діючих проректорів погоджено на засіданні вченої ради Університету від 24.12.2015 протокол № 13, рішення якої введено в дію наказом керівника від 25.12.2015 № 368/од.

Пунктами 5.3.2 та 5.3.3 діючого Статуту Університету, погодженого конференцією трудового колективу 17.12.2014 протокол № 2 та затвердженого наказом МОН від 27.03.2015 № 361, передбачено, що посади проректорів (у тому числі першого проректора), мають право обіймати особи, які мають вчене звання, науковий ступінь та стаж науково-педагогічної роботи (5 років), за винятком проректорів, які виконують адміністративно господарські функції.

Встановлено, що з п’яти проректорів Університету відповідає вимогам Статуту Університету лише один – проректор з навчальної та методичної роботи, Іванова Т.М., яка має вчене звання, науковий ступінь та відповідний стаж науково-педагогічної роботи.

У порушення власного Статуту станом на 22.04.2016 р, дійсно, не мають вченого звання та наукового ступеня та стажу науково-педагогічної роботи перший проректор з адміністрування Майснер А.В., проректор з  розвитку  та міжнародних зв’язків Авдєєв А.М. При поясненні ситуації навчальний заклад посилається на висновок науково-правової експертизи, здійсненої радою науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (лист від 24.12.2015 № 126/132-е), у якому зазначено, що положення пунктів 5.3.2 та 5.3.3 Статуту Університету стосовно обов’язкової наявності вченого звання, наукового ступеня та стажу науково-педагогічної роботи для зазначених посадових осіб не повинні застосовуватись, враховуючи, що відповідно до посадової інструкції до трудової функції працівників не включено будь-яких обов’язків науково-педагогічного, педагогічного та наукового змісту. При цьому, аналіз Статуту показав, що всі визначені пунктом 1.4 основні напрями діяльності Університету стосуються провадження освітньої діяльності. Крім того, встановлено, що на засіданнях вченої ради Університету перший проректор з адміністрування Майснер А. В. бере участь в обговоренні питань організації навчального процесу (зокрема, протокол вченої ради від 23.03.2016 № 2, питання «Про стратегію розвитку навчального процесу Національного авіаційного університету»; протокол від 24.12.2015 № 13 – заступник голови вченої ради, був головуючим за посадою до моменту набуття повноважень новообраним головою вченої ради).

Стосовно інших проректорів висновків науково-правової експертизи не представлено, однак проректор з соціальної роботи Калита Т. В., проректор з корпоративного управління Шульга В. П. не мають вченого звання і стаж науково-педагогічної роботи мають менше п’яти років. 

Інформація про організацію освітнього процесу у 2015/2016 н.р. за відсутності розробленого та затвердженого в установленому порядку  Положення про організацію освітнього процесу Національного авіаційного університету та інших регламентуючих освітній процес документів знайшла підтвердження.

Рішенням вченої ради Університету з питання «Про стратегію розвитку навчального процесу Національного авіаційного університету», яке введено в дію наказом від 25.03.2016 № 112/од, передбачено розробити та впровадити відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»  низку положень: Положення про організацію навчального процесу, Положення про організацію навчального процесу за дистанційною формою навчання, Положення про рейтинг науково-педагогічного персоналу, Положення про ректорський контроль з перевірки залишкових знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни та інші (термін виконання – до 30 вересня 2016 року).

У ході позапланової перевірки Університету ДІНЗ у 2015 році за листом в.о. ректора Харченка В. П., яка здійснена у період з 30 червня до 8  липня, відмічалось, що станом на 08.06.2015 в Університеті діючим є Положення про організацію навчального процесу, затверджене ректором 10.09.1999. За низкою пунктів згадане положення було морально застарілим та не відповідало чинному законодавству. Більшість нормативних актів, посилання на які  були зазначені в Положенні,втратили чинність. Під час перевірки комісії надано пояснення навчального закладу, що нове  Положення про організацію освітнього процесу в Університеті  мало бути введено до початку 2015/2016 н. р. (акт перевірки, с.37). З огляду на викладене, порушення, зазначене у згаданому акті, станом на 27.04.2016 не усунуто.

Одночасно встановлено, що навчальні і робочі навчальні плани 2015 року вступу на навчання з напрямів: підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра денної форми навчання (41 напрям), підготовка слухачів факультету по роботі з іноземними студентами (3 напрями), військова підготовка громадян України за програмою офіцера запасу для Збройних Сил України (19  спеціальностей), затверджені на засіданні вченої ради Університету 23.03.2016 протокол № 2 (введено в дію наказом від 06.04.2016 №134/од), тобто через 7 місяців після початку підготовки.

Стосовно складу та  роботи вченої ради Університету встановлено, що діючий на момент перевірки ДІНЗ у червні 2015 року склад вченої ради Університету затверджений у квітні 2015 року (наказ від 25.04.2015 № 108/од).

З’ясовано, що пунктом 5.4.1 Статуту Університету передбачено, що вчена рада утворюється строком на п’ять років, склад якої затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Іншої процедури припинення повноважень вченої ради Університету Статутом не передбачено, що не суперечить вимогам Закону України «Про вищу освіту». При цьому затверджений склад вченої ради Університету був скасований наказом в.о. ректора Хращевського Р. В. на підставі виявлених істотних та грубих порушень вимог чинного законодавства щодо обрання виборних представників до складу вченої ради Університету, при цьому посилання на документи, в яких конкретизується зміст зазначених порушень, в наказі відсутні.

Новий склад вченої ради на підставі рішення конференції трудового колективу від 21.12.2015 р. затверджений наказом в. о. ректора Харченка В. П. у кількості 87 осіб (наказ від 22.12.2015 № 358/од). До складу  вченої ради Університету, на момент її затвердження, дійсно, не входили виборні представники з числа студентів. Це підтверджує, зокрема, пункт 2 згаданого наказу, яким вченому секретарю Університету доручено вирішити питання  щодо включення до її складу виборних представників з числа студентів, аспірантів і докторантів після їх обрання у відповідності до чинного законодавства. На засіданні вченої ради від 23.03.2016 протокол № 2 питання щодо відсутності у складі вченої ради виборних представників від аспірантів, докторантів та студентів обговорювалось у черговий раз і у черговий раз засвідчено, що станом на 23.03.2016 у складі вченої ради Університету студенти відсутні. Питання щодо визначення квот виборних представників аспірантів та докторантів перенесено на наступне засідання вченої ради.

У якості аргументів щодо причин відсутності у складі вченої ради виборних представників студентів навчальним закладом представлена переписка адміністрації Університету з студентською радою навчального закладу. Аналіз змісту цієї переписки засвідчує, що, на думку студентської ради, у грудні 2015 р. їм було надано лише тиждень для організації прямих таємних виборів для визначення представників студентства до складу вченої ради Університету, що недостатньо для проведення такої процедури. Навчальний заклад неодноразово звертався до студентської ради письмово щодо врегулювання цього питання (листи від 18.02.2016 № 24/377, 01.04.2016 № 02/815 тощо). Однак на сьогодні  ситуація не розв’язана.

З огляду на викладене, нині склад вченої ради не відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та власного Статуту Університету,   застосований порядок припинення дії попереднього складу вченої ради Університету не передбачено цими нормативними документами.

Одночасно проаналізовано стан усунення порушень і недоліків,виявлених у ході перевірки Університету у червні-липні 2015 р. за зверненням в.о. ректора Харченка В. П.  Встановлено, що на нині проведено ґрунтовну підготовчу роботу щодо усунення недоліків та порушень, зокрема, стосовно організації та проведення приймальної кампанії, забезпечення видачі дипломів європейського зразка випускникам Університету, термінів підготовки за освітнім ступенем «магістр», організації освітнього процесу тощо (лист від 26.04.2016 № 06-42/1023). Однак, переважна більшість здійснених заходів можуть знайти своє практичне втілення лише з 2016/2017 н. р.у зв’язку з тим, що більшість основних регламентуючих документів розроблено та затверджено у березні-квітні 2016 року.

Офіційне джерело: http://mon.gov.ua


Залишити коментар