Здравствуй рейдерский ученный совет!

Лис.26.2015. / 1 коментар

СПІЛЬНЕ  РІШЕННЯ

адміністрації НАУ та Первинної профспілкової організації НАУ,

за участю Профспілкового комітету студентів та аспірантів НАУ

про порядок скликання та проведення чергової Конференції трудового колективу

Національного авіаційного університету у грудні 2015 року

 

м. Київ

Національний авіаційний університет

25 листопада 2015 року

 

Спільне рішення прийнято колегіально за результатами перемовин уповноваженими представниками:

адміністрації Університету:

виконуючий обов’язки ректора Харченко В.П.

виконуючий обов’язки першого проректора Майснер А.В.

виконуючий обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи Іванова Т.В.

виконуючий обов’язки проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Калита Т.В.

директори

Гуманітарного навчально-наукового інституту Гудманян А.Г.

Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту Матвєєв В.В.

Аерокосмічного навчально-наукового інституту Шмаров В.М.

Навчально-наукового інституту Аеронавігації

Навчально-наукового інституту Комп’ютерних інформаційних технологій Юдін О.К.

Навчально-наукового інституту Інформаційно-діагностичних систем Філоненко С.Ф.

Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Запорожець О.І.

Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Фоменко А.М.

Навчально-наукового інституту Аеропортів Чемакіна О.В.

Юридичного навчально-наукового інституту Сопілко І.М.

Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання  Пузік С.О.

Навчально-наукового інституту післядипломного навчання  Михальченко О.А.

Інституту доуніверситетської підготовки Муранова Н.П.

Інституту міжнародної організації цивільної авіації Суслова Г.А.

Завідувач військової кафедри Водчиць О.Г.

Декан факультету по роботі з іноземними студентами Шевченко О.Р.

повноваження представників підтверджені Наказом в.о. ректора №____  від  ___ 2015

первинної профспілкової організації НАУ:

10 осіб

голова профкому Гребенніков В.М.

 

 

 

повноваження представників підтверджуються протоколом засідання профспілкового комітету НАУ від

первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ:

 

9 осіб

голова профспілки Яскель В.В.

 

 

 

 

 

 

 

повноваження представників підтверджуються протоколом засідання первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ від

Адміністрація Університету, профспілковий комітет працівників НАУ, профспілковий комітет студентів та аспірантів НАУ разом називаються сторонами, а окремо сторона перемовин. Спільне рішення є обов’язковим до виконання всіма сторонами, а також всіма працівниками та здобувачами вищої освіти Університету.

 

Зміст рішення:

Розділ І Порядок скликання Конференції трудового колективу (Конференція НАУ)

 1. Оголошення про скликання.
 2. Комісія з підготовки та проведення Конференції НАУ
 3. Строки обрання делегатів
 4. Порядок обрання делегатів
 5. Порядок денний
 6. Підготовка до Конференції НАУ
 7. Завершення підготовки до Конференції НАУ

Розділ ІІ Порядок проведення Конференції НАУ

 1. Відкриття Конференції НАУ
 2. Робочі органи
 3. Виступи
 4. Порядок голосування.
 5. Встановлення підсумків таємного голосування
 6. Оголошення прийнятих рішень
 7. Підсумки Конференції НАУ
 8. Рішення Конференції НАУ
 9. Заключні положення.

 

Розділ І

Порядок скликання Конференції трудового колективу

 

 1. Оголошення про скликання.

1.1.        Початок Конференції трудового колективу Національного авіаційного університету 21 грудня 2015 року о 15 годині 30 хв. в  Актовій залі (Корпус №1)

1.2.        Всі дії щодо підготовки конференції розпочинаються з 25 листопада 2015 року в порядку та в строки, передбачені цим рішенням і повинні бути завершені до           18 грудня 2015 року включно.

1.3.        В разі встановлення цим рішенням для певних конкретних дій або процедур спеціальних строків, такі дії (процедури) вчиняються в межах встановлених спеціальних строків. Інші дії (процедури) можуть бути вчинені в межах строку скликання Конференції НАУ, тобто з 25.11.2015р. по 18.12.2015р. включно.

 

 1. Комісія з підготовки та проведення Конференції НАУ (далі Комісія)

2.1.        У склад Комісії включаються 9 членів, по 3 члени від адміністрації, профспілкового комітету співробітників, профспілкового комітету студентів.

Сторони виражають високу довіру до всіх членів Комісії.

Склад Комісії:

від адміністрації:

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Іванова Т.В.

в.о. проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Калита Т.В.

директор Юридичного Навчально-наукового інституту Сопілко І.М.

від первинної профспілкової організації НАУ

голова профкому Гребенніков В.М.

 

 

від первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ:

голова профспілки Яскель В.В.

 

На першому засіданні Комісія зі свого числа обирає голову Комісії, заступника та секретаря.

Для підготовки та виконання певних дій Комісія формує допоміжні органи.

2.2.        Кожна із сторін має право замінити будь-якого делегованого нею члена Комісії за згодою п’яти інших членів Комісії. В разі заміни члена Комісії, з яким Університетом  припинено трудові відносини, згода інших членів Комісії не обов’язкова, але сторона, яка замінює члена Комісії, повинна враховувати думку Комісії.

2.3.        В разі заміни члена Комісії, який є головою Комісії, Комісія обирає нового голову простою більшістю голосів від свого складу, тобто 5 і більше голосів.

 

 1. Строки обрання делегатів

3.1.        Делегати до Конференції НАУ обираються з 07 грудня 2015 року по 15 грудня 2015 року включно.

 

 1. Порядок обрання делегатів

4.1.        Сторони погоджуються застосувати квоти представництва на Конференції, визначені Додатком №1 до Положення про порядок виборів делегатів Конференції, ухваленого Вченою радою НАУ 18.02.2015р. (Протокол №1).

4.2.        Загальні правила обрання делегатів з числа працівників інститутів (навчально-наукових інститутів) Університету:

4.2.1.     Делегати з числа працівників інститутів (навчально-наукових інститутів) обираються загальними зборами трудових колективів інститутів (далі загальні збори інститутів).

4.2.2.     Обирати делегатів на Конференцію НАУ можуть всі працівники інституту, які працюють в НАУ на постійній основі (далі учасники загальних зборів інституту).

4.2.3.     Керівництво інституту зобов’язано всіляко сприяти проведенню загальних зборів інституту в строки, передбачені п. 3.1. цього Спільного рішення.

4.2.4      Делегатами від інститутів на Конференцію НАУ мають бути обрані наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту, які працюють в НАУ на постійній основі. З числа інших працівників, які працюють в НАУ на постійній основі по одному делегату на Конференцію НАУ обираються від Аерокосмічного ННІ, ННІ комп’ютерних інформаційних технологій, ННІ Економіки та менеджменту, Гуманітарного ННІ.

4.2.5.     Підготовка загальних зборів інститутів покладається на організаційні комітети інститутів (склади яких затверджені Додатком №1 до цього рішення у кількості            3 – 7 осіб) за сприянням директорів інститутів.

Організаційний комітет інституту:

 • повідомляє працівників про час та місце проведення загальних зборів інституту;
 • не пізніш ніж за 3 дні до проведення загальних зборів інституту інформує про це Комісію;
 • повідомляє працівників про місце та час прийняття заяв кандидатів в делегати на Конференцію НАУ.
 • приймає заяви працівників, які висувають свої кандидатури в делегати на Конференцію НАУ. Кандидату в делегати повідомляється реєстраційний номер заяви;
 • складає виборчі списки кандидатів в делегати на Конференцію НАУ;
 • складає реєстраційний аркуш учасників загальних зборів інституту за формою згідно Додатку 2 до цього рішення та аркуш отримання бюлетенів за формою згідно Додатку 3 до цього рішення;
 • готує виборчі бюлетені для таємного голосування за формою згідно Додатку 4 до цього рішення, у кількості відповідно до реєстраційного аркушу.

4.2.6.     Загальні збори інституту не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

4.2.7.     Реєстрація учасників загальних зборів інституту проводиться на підставі реєстраційного аркушу. Реєстрацію учасників проводить організаційний комітет інституту. Члени Комісії мають право бути присутніми при реєстрації учасників загальних зборів інституту, слідкувати за правильністю заповнення реєстраційного аркушу, робити зауваження членам організаційного комітету інституту та вимагати виправлення недоліків та усунення допущених порушень. Члени Комісії, які були присутні під час реєстрації учасників, мають право засвідчити своїми підписами реєстраційний аркуш після завершення реєстрації.

 

4.2.8.     Реєстрація учасників розпочинається за 1 годину до початку загальних зборів інституту. Після завершення реєстрації учасників в реєстраційний аркуш вноситься запис про кількість учасників, що прибули на загальні збори інституту і всі члени організаційного комітету підписують реєстраційний аркуш.

4.2.9.     Загальні збори інституту вважаються правомочними (кворум), якщо кількість зареєстрованих учасників, складає не менш 2/3 (двох третин) від загальної кількості учасників, відповідно до реєстраційного аркушу. Наявність кворуму загальних зборів інституту визначається головою організаційного комітету після завершення реєстрації учасників.

Головою загальних зборів інституту, як правило, є його директор. За пропозицією директора або учасників загальних зборів Головою може бути обраний інших працівник інституту.

4.2.10.   Голова загальних зборів інституту керує ходом загальних зборів інституту.

4.2.11.   Делегати від інститутів обираються шляхом таємного голосування.

4.2.12.   Бюлетені для голосування видаються кожному учаснику загальних зборів під підпис в аркуші отримання бюлетенів. В Аерокосмічному ННІ, ННІ Комп’ютерних інформаційних технологій, ННІ Економіки та менеджменту, Гуманітарному ННІ учасникам видаються бюлетені за двома списками кандидатів в делегати на Конференцію НАУ: списком кандидатів від наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту та списком кандидатів з числа інших працівників.

4.2.13.   Учасник загальних зборів інституту не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших учасників, заохочення або змушування інших учасників до передачі виборчого бюлетеня забороняється.

4.2.14.   Учасник загальних зборів інституту у бюлетені для голосування робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадратах проти прізвищ кандидатів у делегати за яких він голосує. Учасник повинен відмітити лише кількість кандидатів відповідну квоті делегатів від інституту на Конференцію НАУ.

4.2.15.   У разі невірного заповнення (псування) виборчого бюлетеню, учасник повідомляє Голову загальних зборів інституту. Невірно заповнений (зіпсований) виборчий бюлетень негайно погашається Головою загальних зборів інституту та одним з членів організаційного комітету. Погашений бюлетень долучається до аркушу отримання бюлетенів. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого (зіпсованого) не допускається.

4.2.16.   Для таємного голосування використовуються виборчі скриньки, до яких учасники особисто опускають заповнені виборчі бюлетені.

4.2.17.   Після завершення голосування, організаційний комітет невідкладно відкриває виборчі скриньки та розпочинає підрахунок голосів не видаляючись з приміщення. Кандидати в делегати та члени Комісії мають право спостерігати за підрахунком голосів.

4.2.18.   Недійсні бюлетені виявлені під час підрахунку голосів погашаються підписами всіх членів організаційного комітету. Загальна кількість недійсних бюлетенів вказується у протоколі про підрахунок голосів.

4.2.19.   Недійсним вважається виборчий бюлетень:

 • якщо зроблено більше позначок навпроти прізвищ кандидатів, ніж квот делегатів від інституту до Конференції НАУ;
 • якщо не поставлено жодної позначки;
 • якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення учасника.

4.2.20.   За результатами підрахунку голосів, організаційний комітет інституту складає протокол про підрахунок голосів (Додаток 5 до цього рішення)

До протоколу про підрахунок голосів заносяться:

 • загальна кількість учасників загальних зборів відповідно до реєстраційного аркушу;
 • кількість зареєстрованих учасників загальних зборів інституту;
 • кількість виданих виборчих бюлетенів для голосування;
 • кількість невикористаних або погашених бюлетенів;
 • кількість голосів учасників, поданих за кожного кандидата у делегати на Конференцію НАУ (складається за рейтингом від більшої до меншої кількості голосів)
 • список обраних від інституту делегатів на Конференцію НАУ.

4.2.21.   Встановлення результатів голосування відбувається за рейтингом. Кандидати  розміщуються в рейтингу від більшої до меншої кількості голосів. Обраними вважаються кандидати розміщені у верхній частині рейтингу відповідно до квоти інституту. В разі, якщо декілька кандидатів, що за рейтингом претендують на останні місця у квоті, але одночасне їх обрання перевищує квоту, набрали рівну кількість голосів, то пріоритет у рейтингу надається спочатку тому з них, хто має вище вчене звання, а при рівному значенні, тому з них, хто має вищий науковий ступінь, а при рівному значенні, тому з них, хто довше працює на постійній основі в Університеті, а при рівному значенні, тому з них, хто старший за віком.

4.2.22.   Протокол про підрахунок голосів складається у двох примірниках, підписується всіма членами організаційного комітету та затверджується підписом Голови загальних зборів інституту. Перший примірник передається на зберігання директору інституту.

4.2.23.   Другий примірник протоколу про підрахунок голосів передається Комісії та є підставою допуску делегатів від інституту на Конференцію НАУ. До протоколу долучаються реєстраційний аркуш та аркуш отримання бюлетенів з додатками.

4.3.        З 26 листопада 2015 року по 6 грудня 2015 року працівники, які бажають обиратись делегатами на Конференцію НАУ, подають заяви до організаційних комітетів інститутів.

4.4.        Керівництво інституту не пізніше ніж за 3 дні письмово повідомляє Комісію                  про день та час проведення загальних зборів інституту.

4.5.        Члени Комісії мають право бути присутніми на загальних зборах інституту без права голосу. Члени Комісії уповноважені слідкувати за дотриманням порядку проведення загальних зборів інституту та робити під час загальних зборів інституту обґрунтовані зауваження щодо порушень порядку проведення загальних зборів інституту, порядку голосування, підрахунку голосів, оголошення результатів тощо.

4.6.        Головуючий загальних зборів інституту зобов’язаний прийняти до уваги обґрунтовані зауваження члена Комісії та усунути (виправити) порушення. Необґрунтовані зауваження члена Комісії не задовольняються.

4.7.        Член Комісії, який був присутнім на загальних зборах інституту має право викласти свої зауваження щодо виявлених ним порушень письмово та подати на розгляд Комісії. Комісія повинна розглянути зауваження та врахувати їх при вирішенні питання про допуск делегатів до Конференції НАУ.

4.8.        Делегати з числа працівників, що не відносяться до інститутів обираються за зборах трудових колективів структурних підрозділів (відділів), за наступними квотами делегування:

Відділ кадрів та документозабезпечення – 1

Навчальний відділ – 1

Планово-фінансовий відділ – 1

Юридичний відділ – 1

Централізована бухгалтерія – 1

Режимно-секретний відділ – 1

Відділ головного енергетика – 1

Служба головного механіка – 1

Господарський відділ – 1

Авіаційний медичний центр – 1

Центр культури та мистецтв – 1

Навчально-спортивний оздоровчий центр  – 1

Студентське містечко  – 1

Ремонтно-будівельна дільниця – 1

Транспортна служба «Автоцентр НАУ» – 1

Редакційно-видавничий відділ – 1

Науково-технічна бібліотека (НТБ) – 1

Відділ гуманітарного розвитку – 1

Відділ маркетингу та технічного розвитку – 1

Центр харчування НАУ  (ЦХ НАУ) – 1

4.9.        Організація загальних зборів покладається на керівників та голів профспілкових організації структурних підрозділів.

4.10.      Правила проведення зборів структурного підрозділу, порядок та форма голосування визначаються зборами структурного підрозділу.

4.11.      Правила передбачені п. 4.4.-4.7. цього рішення застосовуються до зборів трудових колективів структурних підрозділів (відділів).

4.12.      Обрання делегатів підтверджується підписаними та затвердженими протоколами організаційних комітетів (лічильних комісій) про підрахунок голосів за результатами виборів делегатів від інститутів, протоколами загальних зборів трудових колективів структурних підрозділів (відділів). До протоколів додаються реєстраційні аркуші.

4.13.      Протоколи про підрахунок голосів, протоколи загальних зборів структурних підрозділів про обрання делегатів на Конференцію НАУ, повинні бути подані до Комісії до 14 год. 00 хв. 16 грудня 2015 року. До Комісії подаються другі примірники оригіналів протоколів про підрахунок голосів (протоколів загальних зборів структурних підрозділів) разом з реєстраційними аркушами.

4.14.      Після Конференції НАУ протоколи про підрахунок голосів разом з реєстраційними аркушами передаються Комісією на зберігання до адміністрацій інститутів, а протоколи загальних зборів структурних підрозділів на зберігання до цих структурних підрозділів.

4.15.      Обрання делегатів Конференції НАУ з числа студентів здійснюється шляхом прямих таємних виборів, що повинні відбутись у строки визначені п. 3.1. цього рішення за правилами визначеними регуляторними актами органів студентського самоврядування.

4.16.      Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НАУ всіляко сприяє органам студентського самоврядування в організації та проведенні прямих таємних виборів делегатів з числа студентів на Конференцію НАУ за згодою органів студентського самоврядування.

4.17.      Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НАУ повідомляє Комісію за 3 дні про час та місце проведення голосування за делегатів з числа осіб, що навчаються на Конференцію НАУ у разі повідомлення про це органами студентського самоврядування.

4.18.      Члени Комісії мають право отримувати інформацію щодо процедури організації виборів делегатів з числа студентів на Конференцію НАУ. Профспілкова організація студентів та аспірантів НАУ сприяє Комісії в отриманні цієї інформації.

4.19.      Член Комісії, який слідкував за організацією виборів та/або проведенням голосування має право викласти свої зауваження щодо виявлених ним порушень письмово та подати на розгляд Комісії. Комісія повинна розглянути зауваження та врахувати їх при вирішенні питання про допуск делегатів до Конференції НАУ.

4.20.      Орган (особа) уповноважений приймати рішення про оголошення результатів виборів делегатів з числа студентів до Конференції НАУ, зобов’язаний подати до Комісії другий примірник оригіналу цього рішення.

4.21.      18 грудня 2015 року Комісія, на підставі отриманих документів, приймає рішення про підтвердження повноважень делегатів для участі в Конференції НАУ.

4.22.      Не допускаються до участі у Конференції НАУ делегати, обрані з істотними порушеннями порядку їх обрання. В такому разі Комісія приймає рішення про відмову в допуску делегатів до участі в Конференції НАУ. Істотними вважаються такі порушення:

 • проведення загальних зборів у інші строки, ніж передбачені чим рішенням;
 • позбавлення будь-кого з працівників можливості участі у загальних зборах інституту (відділу), в тому числі невчасне та неналежне інформування колективу про час та місце проведення загальних зборів інституту (відділу);
 • позбавлення будь-кого з працівників права обирати делегатів або бути обраним делегатом до Конференції НАУ;
 • вчинення будь-якого протиправного впливу на працівника його керівником, щодо використання працівником своїх прав участі в загальних зборах інституту (відділу), в тому числі права балотуватися в делегати.

4.23.      За наслідками рішення Комісії про підтвердження повноважень делегатів для участі в Конференції НАУ, Комісія складає повний список делегатів Конференції НАУ та встановлює необхідний кворум Конференції НАУ (172 обраних делегатів).

 

 1. Порядок денний

5.1.        Основними питаннями цієї Конференції НАУ є:

1)      затвердження виконання колективного договору на 2015 рік та затвердження колективного договору на 2016 рік;

2)      Обрання комісії з трудових спорів НАУ;

3)      Обрання представників до складу Вченої ради НАУ.

5.2.        Інші питання вносяться до Порядку денного, за пропозиціями учасників освітнього процесу окремим рішенням Комісії 18 грудня 2015 року.

 

 1. Підготовка до Конференції НАУ

6.1.        Питання формування списку кандидатур до складу комісії по трудових спорах, пропозиції щодо чисельності і строк повноважень цієї комісії покладаються на профспілкову організацію працівників НАУ. Голова профспілкової організації співробітників НАУ Гребенніков В.М. координує ці питання з Комісією та в подальшому доповідає пропозиції з цих питань на Конференції НАУ.

6.2.        Підготовка проекту Колективного договору НАУ відбувається в порядку передбаченому Законом України “Про колективні договори і угоди”. Будь-які відступлення від передбаченого Законом порядку не спричиняють його недійсність, після затвердження Колективного договору Конференцією НАУ. Проект Колективного договору НАУ зобов’язується підготувати адміністрація спільно з профспілковою організацією співробітників НАУ та Первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів НАУ до 17 грудня 2015 року опублікувати в газеті “Авіатор” Голова профспілкової організації співробітників НАУ Гребенніков В.М. представляє та роз’яснює проект Колективного договору на Конференції НАУ.

6.3.        З 1 грудня по 9 грудня 2015 року  кожний працівник, який бажає висунути свою кандидатуру до складу Вченої ради НАУ подає директору інституту, керівнику іншого структурного підрозділу в якому працює працівник, заяву за формою згідно Додатку 6 до цього рішення, в якій зазначає відомості перелічені  в п. 6.4. цього рішення.

6.4.        Подання кандидатів у представники до Вченої ради НАУ від працівників, оформлюється відповідно Додатку 7 до цього рішення та повинно включати наступну інформацію щодо кандидатів:

 • Прізвище Ім’я По-батькові;
 • рік народження;
 • вчене звання та науковий ступінь (для науково-педагогічних працівників);
 • посада;
 • загальний стаж науково-педагогічної роботи (для науково-педагогічних працівників);
 • стаж роботи в НАУ;
 • автобіографія в електронному варіанті для розміщення на сайті (українською мовою, шрифт Times New Roman, 10 розмір шрифту).

6.5.        Директори інститутів приймають заяви та встановлюють відповідність наведеної працівниками інформації.

6.6.        10 грудня 2015 року директори інститутів, керівники інших структурних підрозділів на підставі отриманих заяв працівників складають подання кандидатів у представники до Вченої ради НАУ, за формою згідно Додатку 8 до цього рішення та передають їх Голові Комісії для внесення на розгляд Конференції НАУ.

6.7.        11 грудня 2015 року Комісія формує та опубліковує списки кандидатів до Вченої ради НАУ та їх автобіографії на офіційному сайті Університету.

6.8.        Формуються такі списки кандидатів до складу Вченої ради НАУ:

 • Списки завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук – від науково-педагогічних працівників по кожному інституту;
 • Єдиний список інших (не науково-педагогічних) працівників Університету.

6.9.        Виборчі бюлетені складаються відповідно до списків, передбачених п. 6.8. цього рішення.

6.10.      Комісія:

 • складає реєстраційний аркуш делегатів на Конференцію НАУ за формою згідно Додатку 9 до цього рішення;
 • готує виборчі бюлетені для обрання виборних представників з числа працівників до складу Вченої ради НАУ за формою згідно Додатку 10 до цього рішення, у кількості відповідно до реєстраційного аркушу.

 

 1. Завершення підготовки до Конференції НАУ

7.1.        18 грудня 2015 року до 12 год. 00 хв. Комісія опубліковує своє рішення про готовність до проведення Конференції НАУ, в якому наводить:

– остаточні питання  порядку денного;

– повний список делегатів Конференції НАУ;

– списки кандидатів у представники до Вченої ради НАУ та

– роз’яснює порядок обрання представників до Вченої ради НАУ;

– регламент Конференції НАУ;

 

Розділ ІІ Порядок проведення Конференції НАУ

 

 1. Відкриття Конференції НАУ

8.1.        Реєстрація делегатів Конференції НАУ (далі делегати) проводиться на підставі реєстраційного аркушу. Реєстрацію делегатів проводять члени Комісії.

8.2.        Реєстрація делегатів розпочинається за 1 годину до початку Конференції. Після завершення реєстрації делегатів в реєстраційний аркуш вноситься запис про кількість делегатів, що прибули на Конференцію. Реєстраційний аркуш підписують всі члени Комісії.

8.3.        Конференція НАУ вважається правомочною (кворум), якщо кількість зареєстрованих делегатів складає не менш 2/3 (двох третин) від загальної кількості обраних делегатів (тобто не менше 172), відповідно до реєстраційного аркушу. Наявність кворуму Конференції НАУ визначається Головою Комісії після завершення реєстрації делегатів.

8.4.        За наявності кворуму Голова Комісії оголошує відкриття Конференції НАУ.

 

 1. Робочі органи

9.1.        Голова Конференції НАУ обирається відкритим голосуванням з числа делегатів та  керує ходом Конференції.

9.2.        Президія Конференції НАУ обираєтьсь відкритим голосуванням за пропозиціями з залу. Члени президії допомагають Голові Конференції.

9.3         Лічильна комісія утворюється для організації голосування та підрахунку голосів. Голова та члени лічильної комісії обираються Конференцією відкритим голосуванням за поданням Голови Комісії.

9.4.        Секретаріат утворюється для ведення протоколу Конференції. Склад секретаріату обирається відкритим голосуванням за поданням Голови Комісії.

9.5.        Комісія з підготовки та проведення Конференції НАУ зберігає свої повноваження та виконує покладені на неї функції до завершення Конференції.

 

 1. Виступи

10.1.      Конференція заслуховує звіти про виконання колективного договору на 2015 рік  адміністрації Університету, голови первинної профспілкової організації НАУ та голови первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ.

10.2.      Слово для виступів надається Головою Конференції за заявками делегатів переданими в президію.

10.3.      На виступ учаснику надається час 5 хв.. З дозволу Голови Конференції час виступу делегата може бути продовжений на 1 хв. для завершення виступу, а також на 5 хв. за згодою президії, в разі актуальності доповіді делегата.

10.4.      Голова Конференції має право припинити виступ делегата, якщо тема виступу не відноситься до повноважень Конференції або до питання порядку денного, що наразі розглядається.

 

 1. Порядок голосування.

11.1.      Рішення Конференції приймаються на підставі голосування мандатами. Форма голосування (відкрита чи таємна) визначається Конференцією і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

11.2.      Процедурні питання приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від зареєстрованої кількості делегатів Конференції.

11.3.      Питання щодо затвердження Колективного договору приймається в порядку передбаченому п. 11.2. цього рішення.

11.4.      Обрання членів комісії по трудовим спорам відбувається шляхом відкритого голосування, за спільним поданням адміністрації університету та первинної профспілкової організації НАУ Гребеннікова В.М. Член Комісії по трудовим спорам вважається обраним, якщо за нього віддали голоси більше половини від зареєстрованої кількості делегатів Конференції.

11.5.      Порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради НАУ з числа працівників шляхом таємного голосування:

11.5.1.   Делегатам Конференції видаються окремі бюлетені для голосування за кандидатів від:

Назва підрозділу квота
1 Гуманітарного навчально-наукового інституту 7
2 Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту 6
3 Аерокосмічного навчально-наукового інституту 6
4 Навчально-наукового інституту Аеронавігації 5
5 Навчально-наукового інституту Комп’ютерних інформаційних технологій 5
6 Навчально-наукового інституту Інформаційно-діагностичних систем 4
7 Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки 3
8 Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин 3
9 Навчально-наукового інституту Аеропортів 3
10 Юридичного навчально-наукового інституту 2
11 Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання 1
12 Військової кафедри 1
13 Факультету по роботі з іноземними студентами 1
14 Інші (не науково-педагогічні працівники 1
Всього 48

 

11.5.2.   Разом зазначені 14 бюлетенів називаються пакетом бюлетенів. Отримання пакету бюлетенів підтверджується підписом делегата в аркуші отримання бюлетенів.

11.5.3.   Делегат Конференції не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших делегатів, заохочення або змушування інших делегатів до передачі виборчого бюлетеня забороняється.

11.5.4.   Делегат Конференції у бюлетені для голосування робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадратах проти прізвищ кандидатів у представники до складу Вченої ради НАУ за яких він голосує. Учасник повинен відмітити лише кількість кандидатів відповідну квоті представників від інституту (інших працівників) до складу Вченої ради НАУ.

11.5.5.   У разі невірного заповнення (псування) виборчого бюлетеню, делегат повідомляє Голову Конференції. Невірно заповнений (зіпсований) виборчий бюлетень негайно погашається Головою Конференції та одним з членів Комісії. Погашений бюлетень долучається до аркушу отримання бюлетенів. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого (зіпсованого) не допускається.

11.5.6.   Для таємного голосування використовуються виборчі скриньки, до яких делегати особисто опускають заповнені виборчі бюлетені.

11.5.7.   Організація таємного голосування та підрахунок голосів покладаються на лічильну комісію за допомогою Комісії.

 

 1. Встановлення результатів таємного голосування

12.1.      Після завершення голосування, перед відкриттям виборчих скриньок Лічильна комісія підраховує кількість не використаних бюлетенів для голосування та погашає їх відрізанням правового нижнього кута і вносить цю інформацію до протоколу про підрахунок голосів.

12.2.      Після підрахунку невикористаних бюлетенів, Лічильна комісія невідкладно відкриває виборчі скриньки та розпочинає підрахунок голосів не видаляючись з приміщення. Підрахунок відбувається без перерви й триває до складання та підписання протоколу про підрахунок голосів. Кандидати в представники до складу Вченої ради НАУ, члени президії, члени секретаріату мають право спостерігати за підрахунком голосів.

12.3.      Недійсні бюлетені виявлені під час підрахунку голосів погашаються підписами всіх членів Лічильної комісії. Загальна кількість недійсних бюлетенів вказується у протоколі про підрахунок голосів.

12.4.      Недійсним вважається виборчий бюлетень:

 • якщо зроблено більше позначок навпроти прізвищ кандидатів, ніж квот представників від інституту (інших працівників) до складу Вченої ради НАУ;
 • якщо не поставлено жодної позначки;
 • якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення делегата.

12.5.      За результатами підрахунку голосів, Лічильна комісія складає протокол про підрахунок голосів (Додаток 11 до цього рішення)

До протоколу про підрахунок голосів заносяться:

 • загальна кількість делегатів Конференції НАУ відповідно до реєстраційного аркушу;
 • кількість зареєстрованих делегатів Конференції НАУ;
 • кількість виданих пакетів виборчих бюлетенів для голосування;
 • кількість невикористаних або погашених бюлетенів (за номером в пакеті);
 • кількість голосів учасників, поданих за кожного кандидата у делегати на Конференцію НАУ (складається за рейтингом від більшої до меншої кількості голосів)
 • список обраних представників до складу Вченої ради НАУ згідно квот.

12.6.      Встановлення результатів голосування відбувається за рейтингом. Кандидати  розміщуються в рейтингу від більшої до меншої кількості голосів. Обраними вважаються кандидати розміщені у верхній частині рейтингу відповідно до квоти інституту (інших працівників). В разі, якщо декілька кандидатів, що за рейтингом претендують на останні місця у квоті, але одночасне їх обрання перевищує квоту, набрали рівну кількість голосів, то пріоритет у рейтингу надається спочатку тому з них, хто має вище вчене звання, а при рівному значенні, тому з них, хто має вищий науковий ступінь, а при рівному значенні, тому з них, хто довше працює на постійній основі в Університеті, а при рівному значенні, тому з них, хто старший за віком.

12.7.      Протокол про підрахунок голосів складається у двох примірниках та підписується всіма членами Лічильної комісії. Один примірник протоколу про підрахунок голосів передається Голові Конференції НАУ для оголошення, а другий вченому секретарю Вченої ради НАУ.

 

 1. Оголошення прийнятих рішень

13.1.      Після підрахунку результатів голосування головою лічильної комісії по кожному питанню він доповідає про їх результати Конференції, а голова Конференції оголошує про прийняте рішення.

13.2       Процедурні рішення за результатами відкритого голосування, що відповідають на питання “ТАК” чи “НІ” або подібні, вважаються прийнятими після оголошення Головою Конференції або за його дорученням членом президії слів: “РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО”.

13.3.      Рішення Конференції заноситься до протоколу Конференції.

13.4.      Результати таємного голосування обрання представників до складу Вченої ради НАУ оголошуються Головою Конференції НАУ та заносяться до протоколу конференції.

 

 1. Підсумки Конференції НАУ

14.1.      Після розгляду та вирішення всіх питань порядку денного, Голова Конференції НАУ пропонує короткі виступи членам президії, після чого своїм заключним словом оголошую завершення Конференції НАУ.

 

 

 

 1. Рішення Конференції НАУ

15.1.      Всі процедурні рішення Конференції НАУ вступають в силу негайно після їх оголошення Головою Конференції або за його дорученням членом президії.

15.2.      Рішення Конференції оголошені в порядку передбаченому п. 13.2. цього рішення, вважаються прийнятими відразу після їх оголошення.

15.3.      Протокол Конференції НАУ оформляється відповідно до вимог, встановлених Інструкцією з діловодства НАУ та підписується Головою Конференції НАУ, всіма членами президії та членами секретаріату.

15.4.      Рішення Конференції НАУ щодо затвердження регламентуючих актів, колективного договору, обрання комісії з трудових спорів, обрання представників до складу Вченої ради НАУ та подібні, набирають чинності з моменту підписання протоколу Конференції НАУ та оприлюднення на офіційному сайті Університету.

15.5.      Протокол Конференції НАУ є підставою для затвердження обраних представників до складу Вченої ради НАУ наказом керівника Університету.

 

 1. Заключні положення

16.1.      Будь-які зміни до цього спільного рішення можуть бути внесені не пізніше ніж за  7 календарних днів до початку дій, врегулювання яких змінюється.

16.2.      Будь-які доповнення, що не впливають на підготовку до певної дії та не змінюють істотно врегулювання порядку її вчинення, а лише доповнюють або деталізують його, можуть бути внесені до цього спільного рішення не пізніше ніж за 2 дні до такої дії.

16.3.      Певні дії або процеси можуть бути врегульовані рішеннями Комісії в межах цього спільного рішення.

16.4.      Не застосовуються положення цього рішення, які протирічать нормам законодавства.

16.5.      В разі різного врегулювання окремих питань (процесів, порядків) цим спільним рішенням та статутом Університету, положення цього спільного рішення мають пріоритет над положеннями статуту, якщо положення статуту не відповідають законодавству або якщо положення статуту неможливо застосувати з причин відсутності регуляторних актів нижчого рівня, або невідповідності останніх законодавству та/або статуту.

16.6.      В будь-якому разі, сторони цього спільного рішення підтверджують необхідність застосування наведених в ньому положень з метою наступного приведення внутрішніх документів Університету у відповідність до норм законодавства та до узгодженості між собою.

16.7.      Всі додатки до спільного рішення адміністрації НАУ та Первинної профспілкової організації НАУ, за участю Профспілкового комітету студентів та аспірантів НАУ про порядок скликання та проведення чергової Конференції трудового колективу Національного авіаційного університету у грудні 2015 року є невід’ємною частиною спільного рішення

 

 

 

Підписи:

 

Від адміністрації НАУ:

 

Харченко В.П.          ____________

 

Майснер А.В.            ____________

Іванова Т.В.              ____________

Гудманян А.Г.         ____________

Матвєєв В.В.            ____________

Шмаров В.М.           ____________

Юдін О.К.                 ____________

Філоненко С.Ф.       ____________

Запорожець О.І.      ____________

Фоменко А.М.         ____________

Чемакіна О.В.          ____________

Сопілко І.М.             ____________

Пузік С.О.                 ____________

Михальченко О.А.             ____________

Муранова Н.П.         ___________

Суслова Г.А.            ____________

 

 

Від  Первинної профспілкової організації НАУ

 

Гребенніков В.М.     _____________

 

 

 

Від Профспілкового комітету студентів та аспірантів НАУ

 

Яскель В.В.   ____________

 

Документ 


Коментар 1 Додати коментар

 • Який дурень готував цей ПРОЕКТ?

Залишити коментар